Ewidencyjny podział nieruchomości cz. 1

Podział nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami odbywa się w postepowaniu administracyjnym ( ewidencyjny podział nieruchomości ).

Uprawnionym do złożenia wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości jest właściciel lub użytkownik wieczysty, a w przypadku współwłasności- wszyscy współwłaściciele (odpowiednio wszyscy współużytkownicy wieczyści).  W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych) należy uzyskać orzeczenie sądu w trybie art. 199 kc.

Materialnoprawną przesłanką dopuszczalności dokonania ewidencyjnego podziału nieruchomości jest jego zgodność z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo niesprzeczność z przepisami odrębnymi.

Składając wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości należy spełnić wymagania formalne. W początkowej fazie postępowania należy załączyć odpowiednie dokumenty wymienione w art. 97 § 1a pkt 1-4 i art. 97 § 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn), które mają znaczenie dla wydania przez organ postanowienia opiniującego zgodność projektu podziału z mpzp (lub w/w decyzją). Na tym etapie organ bazuje na wstępnym projekcie podziału.

Dopiero po wydaniu pozytywnego postanowienia opiniującego, wnioskodawca przedkłada sformalizowane opracowanie geodezyjno-kartograficzne – mapę z projektem podziału i inne dokumenty wskazane w art. 97 § 1a pkt 5-8 ugn.

Można zatem powiedzieć, że postępowanie o zatwierdzenie podziału nieruchomości ma quasi dwa etapy, choć to nie wynika wprost z przepisów. Tak to jednak wygląda w praktyce.

Wnioskodawca nie ma obowiązku osobno wnioskować o wydanie opinii o zgodności proponowanego podziału z mpzp. Organ czyni to z urzędu. Planistyczne wymogi dopuszczalności zagospodarowania nieruchomości muszą być spełnione przez wszystkie wydzielane nieruchomości. Brak zgodności powoduje negatywną opinię i w konsekwencji wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Należy pamiętać, że postanowienie opiniujące jest tak długo ważne jak długo obowiązuje mpzp. Zatem jeżeli mpzp ulegnie zmianie już po wydaniu postanowienia opiniującego a przed sporządzeniem projektu podziału automatycznie ta decyzja traci ważność. 

Postanowienie opiniujące może być zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Gdy postanowienie to stanie się ostateczne, dopuszczalna jest procedura wznowienia postępowania (art. 145-152 kpa) i procedura stwierdzenia nieważności ( art. 156-159 kpa).

W przypadku ewidencyjnego podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków konieczna jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odbywa się to w ramach autonomicznej procedury (art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie zabytków), jednakże wszczyna się na wniosek złożony w trybie art. 96 ust. 1a ugn.

Na temat dokumentacji podziałowej w kolejnym wpisie na blogu.