Rozwód/separacja a dziedziczenie

 Od dziedziczenia z ustawy wyłączony jest " były małżonek ", tj.:

1. gdy zapadł prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo

2. gdy zapadło prawomocne orzeczenie o separacji

3. zapadło orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa

4. zapadło orzeczenie stwierdzające nieistnienie małżeństwa

Ale co w przypadku, gdy śmierć małżonka nastąpiła po wniesieniu powództwa, ale przed uprawomocnieniem?


Co do zasady od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo - przestaje istnieć pomiędzy stronami związek małżeński.

Do momentu jego uprawomocnienia - małżonek pozostaje w kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym drugim małżonku.


Jednak ustawa Prawo rodzinne i opiekuńcze daje możliwość wyłączenia małżonka od dziedziczenia w sytuacji:

gdy spadkodawca jeszcze przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu ( lub separacji ) z winy małżonka i to żądanie było uzasadnione.


Ustawa zatem daje możliwość wyłączenia małżonka spadkodawcy. który zgodnie z powszechnym poczuciem sprawiedliwości nie powinien dziedziczyć na podstawie ustawy.

Z takim odrębnym powództwem mogą wystąpić pozostali spadkobiercy ustawowi powołani do dziedziczenia w zbiegu z ( tym ) małżonkiem.