Czy przy zawieszonej działalności gospodarczej można ustanowić zarząd sukcesyjny

Zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej nawet przy zawieszeniu działalności gospodarczej, możliwe jest wpisanie do CEIDG osoby zarządcy sukcesyjnego. Nie będzie to jednak możliwe gdy została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy.

Warto podkreślić, że przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że:
1) wskaże określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo
2) zastrzeże, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.
Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.