Kto powołuje zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy?

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:

1. małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub
  2. spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo

  3.  spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek albozapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny,
  4.  jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.


 

Małżonek przedsiębiorcy lub spadkobierca ustawowy - o których mowa w art. 12 ust. 1 albo 2 ustawy o zarządzie sukcesyjnym , mogą powołać zarządcę sukcesyjnego po uzyskaniu zgody osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100.
 
Co więcej - jeżeli zostało wydane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia albo wydane europejskie poświadczenie spadkowe, zarządcę sukcesyjnego może powołać wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa w spadku.
 
Natomiast jeżeli nie zostało wydane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, nie został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ani nie zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe, wielkość udziałów w przedsiębiorstwie w spadku ustala się przy uwzględnieniu wszystkich znanych osobie powołującej zarządcę sukcesyjnego osób, którym w chwili powołania zarządcy sukcesyjnego przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.
 
Powołanie zarządcy sukcesyjnego albo wyrażenie zgody na powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedstawiciela ustawowego osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych albo której zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.
Powołanie zarządcy sukcesyjnego w w/w przypadkach ( małżonek, spadkobiercy ustawowi i testamentowi) wymagają zachowania formy aktu notarialnego.
Małżonek i spadkobierca ustawowy składa przed notariuszem oświadczenie o przysługującym jej udziale w przedsiębiorstwie w spadku oraz znanych jej innych osobach, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, a małżonek dodatkowo jeszcze składa oświadczenia o:

1)     istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi,
2)     znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów

– pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

Osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego składa przed notariuszem oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Powołanie zarządcy sukcesyjnego w w/w przypadku notariusz zgłasza do CEIDG niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu powołania zarządcy sukcesyjnego. Od chwili wpisu w CEIDG zarządca może pełnić swoją funkcję 

 

Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.